Transitional Kindergarten – 1st Session

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:25 – 9:40 am 9:25 – 9:40 am 9:30 – 9:50 am (Lunch)
Dismissal 11:13 am 10:36 am 10:57 am

Transitional Kindergarten – 2nd Session

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Start Time 9:40 am 9:40 am 7:30 am
Recess 11:13 – 11:58 am 10:55 – 11:25 am 9:30 – 9:50 am
Dismissal 1:58 pm 1:01 pm 10:57 am

Kindergarten

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:10 – 9:25 am 9:10 – 9:25 am
Lunch 11:00 – 11:45 am 11:00 – 11:45 am 9:30 – 9:50 am
Dismissal 1:50 pm 12:40 pm 10:57 am

1st & 2nd Grade

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:00 – 9:15 am 9:00 – 9:15 am
Lunch 11:15 am – 12:00 pm 11:15 am – 12:00 pm

1st Gr – 9:30 – 9:50 am

2nd Gr – 9:40 – 10:00 am

Dismissal 1:57 pm 12:48 pm 10:59 am

3rd Grade

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:00 – 9:15 am 9:00 – 9:15 am
Lunch 11:15 am – 12:00 pm 11:15 am – 12:00 pm 9:55 – 10:15 am
Dismissal 1:57 pm 12:48 pm 10:59 am

4th & 5th Grade

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:15 – 9:30 am 9:15 – 9:30 am
Lunch 12:00 – 12:45 pm 12:03 – 12:48 pm

4th Gr – 10:05 – 10:25 am

5th Gr – 10:20 – 10:40 am

Dismissal 1:57 pm 12:48 pm 10:59 am

6th Grade

  Mon, Tues, Thur, Fri Wednesday Minimum Day
Breakfast 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am 6:50 – 7:20 am
Start Time 7:30 am 7:30 am 7:30 am
Recess 9:15 – 9:30 am 9:15 – 9:30 am
Lunch 12:00 – 12:45 pm 12:03 – 12:48 pm 10:39 – 10:59 am
Dismissal 1:57 pm 12:48 pm 10:59 am