Revised: 9/1/2017

Grade Name Email
K MAZEIKA, Kate kmazeika@anaheimelementary.org
K-SDC POPEL, Amanda apopel@anaheimelementary.org
K BOWMAN, Shelley sbowman@anaheimelementary.org
K KIM, Mia mkim@anaheimelementary.org
K UGUEN, Trang tuguen@anaheimelementary.org
1 MATNEY, Michelle mmatney@anaheimelementary.org
1 LU, Andy alu@anaheimelementary.org
1 KRUEGER, Elaine ekrueger@anaheimelementary.org
1 CHAMPEN, Carolyn cchampen@anaheimelementary.org
2 CARIATO, Christine ccariato@anaheimelementary.org
2 TREGUBOFF, Joan jtreguboff@anaheimelementary.org
2 GIBSON, Denise dgibson@anaheimelementary.org
2 LU, Andy alu@anaheimelementary.org
3-GATE MARINKOVICH, Denise dmarinkovich@anaheimelementary.org
3 HILL, Jenna jhill@anaheimelementary.org
3 KIM, Helen jhkim@anaheimelementary.org
3 JACKSON, Michal mjackson@anaheimelementary.org
4 McLEAN, Dana dmclean@anaheimelementary.org
4 TURNEY, Brendan bturney@anaheimelementary.org
4-GATE DANG TE, Kathleen kdangte@anaheimelementary.org
5 SCHEPPLER, Daniel dscheppler@anaheimelementary.org
5 NELSON, Donna dnelson@anaheimelementary.org
5-GATE IWANAGA, Tara tiwanaga@anaheimelementary.org
5 DeANGELIS, Gary gdeangelis@anaheimelementary.org
6 McCARTHY, Colin cmccarthy@anaheimelementary.org
6 McCARTHY, Kristie kmccarthy@anaheimelementary.org
6-GATE OP DE BEECK, Linda lopdebeeck@anaheimelementary.org
6 PRICKETT, Tracy tpricket@anaheimelementary.org
VI CHRISTIAN, Keith kchristian@anaheimelementary.org